Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach w 2015 roku
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach
nieopodatkowanych należności budżetowych
30.10.2015 więcej
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2014 r.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu
Miasta Zduńska Wola za 2014 r.
30.06.2015 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy
publicznej w 2014 roku
21.05.2015 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono ulg w 2014 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500,00 zł w 2014
roku
21.05.2015 więcej
SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE, KWARTALNE, ROCZNE (RIO) za 2015 rok
SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE, KWARTALNE, ROCZNE (RIO) za 2015 rok
28.04.2015 więcej
Sprawozdanie z przedsięwzięć 2014 - sport i przyznane dotacje
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć z zakresu
rozwoju sportu i przyznanej dotacji
06.03.2015 więcej
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za
I półrocze 2014 r. Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.
10.12.2014 więcej
Sprawozdanie z przedsięwzięć 2013 - sport i przyznane dotacje
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju
sportu i przyznanej dotacji
22.09.2014 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się