2014-09-22

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach:

  1. o ochronie informacji niejawnych,

  2. o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na:

  1. tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

  2. prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

    1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

    2. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności

Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to również każdego dokumentu zamieszczonego w formie załącznika, znajdującego się na danej stronie.