2014-09-22

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

I. Podstawa prawna:

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

Budynek nr 2, parter
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 266 lub 43 825-02-66
Fax: 43 825-02-02

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Sprawy merytorycznie załatwia: komórka organizacyjna, której zakresu zadań, w tym czynności służbowych realizowanych przez jej pracowników informacja dotyczy.

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

W celu uzyskania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94)

IV. Opłata:

Informacja publiczna wytworzona w Urzędzie Miasta Zduńska Wola udostępniana jest co do zasady bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, w której przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom). Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Czynnikami mającymi wpływ na wysokość opłaty są m.in.:

 • ilość dokumentów/plików do przekazania drogą faksową lub pocztową,
 • czas, w jakim ma być dostarczona informacja publiczna (np. przesyłka kurierska),
 • czas poświęcony na przygotowanie informacji,
 • nietypowy format dokumentu,
 • wydruki/kserokopie wykonane w kolorze.

V. Termin załatwienia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

VI. Dodatkowe informacje:

 • Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki organizacyjnej Miasta, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.
 • Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej Miasta Zduńska Wola – Urzędu Miasta Zduńska Wola jest przestrzeganie niżej wymienionych warunków:
  • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • Miasto Zduńska Wola nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
  • ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 • Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw, jak i gdy naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
 • Prawo odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej przysługuje w szczególności, gdy jej przetworzenie lub dostarczenie wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wypełniony wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów bądź też przesłać go pocztą tradycyjną na adres Urzędu, faksem pod numer 43-825-02-02.

VIII. Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późń. zm.), z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Załączniki

  wniosek_o_ponowne_w...rzystanie.pdf 204,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o ponowne w...rzystanie.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz