Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo - płacowej
Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo - płacowej
30.10.2014 więcej
Udostępnianie wydruku arkusza aktu normatywnego
Udostępnianie wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu
prawnego
30.10.2014 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części
30.10.2014 więcej
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa agres.
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa
rasy uznawanej za agresywną
30.10.2014 więcej
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych
30.10.2014 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprożniania
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
30.10.2014 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
30.10.2014 więcej
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
30.10.2014 więcej
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej
obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
29.10.2014 więcej
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką
29.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się