2015-05-04

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola

 

uchwalony uchwałą nr XI/116/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu, zmieniony uchwałą nr XVIII/201/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2003 r., uchwałą nr LIV/506/06 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2006 r., uchwałą nr X/107/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr XXVII/324/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 r.

 

(tekst jednolity)

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola, zwana dalej „Radą” jest reprezentacją młodzieży uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Zduńska Wola.

§ 2. Podstawą prawną do działania Rady jest art. 5b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 8 ust. 3 uchwały nr IX/89/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 135, poz. 1333 z późn. zm.) oraz uchwała nr XI/116/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu z późniejszymi zmianami.

§ 3. Rada jest organem opiniującym Rady Miasta Zduńska Wola, zwanej dalej „Radą Miasta” oraz Prezydenta Miasta Zduńska Wola, zwanym dalej „Prezydentem Miasta”, w sprawach dotyczących młodzieży, w tym oświaty, kultury, sportu i rekreacji.

§ 4. Siedzibą Rady jest Miasto Zduńska Wola.

§ 5. Tryb działania Rady określa niniejszy Statut.

§ 6. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie niezbędnej do wykonywania swoich zadań, jednak nie mniej niż trzy razy w ciągu kadencji.

 

Rozdział 2
Cele działania, skład, kadencja, pierwsza sesja Rady

 

§ 7. Celem działania Rady jest:

1) aktywizacja obywatelska młodzieży i budowanie postaw prospołecznych służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania samorządów lokalnych;

3) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;

4) reprezentowanie postaw i potrzeb młodzieży wobec władz Miasta;

5) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych;

6) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji zadań statutowych.

§ 8. 1. Prawo do uczestnictwa w pracach Rady, z prawem głosu, posiadają przedstawiciele następujących szkół:

1) Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki;

2) Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Alojzego Orione;

3) Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego;

4) Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego;

5) Publicznego Gimnazjum Nr 5;

6) I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego;

7) II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II;

8) Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro;

9) Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli;

10) Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica;

11) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte;

12) Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.

2. Szkoły, o których mowa w ust. 1, mają prawo delegować do pracy w Radzie po dwóch przedstawicieli wybranych przez Samorządy Uczniowskie ze swojego składu na zasadach określonych w regulaminie każdego z samorządów.

3. Dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, informują w terminie do dnia 30 września każdego roku Przewodniczącego Rady Miasta, którzy uczniowie w danym roku szkolnym reprezentują szkołę w Radzie.

§ 9. Kadencja Rady trwa do zakończenia roku szkolnego, nie dłużej niż do 31 sierpnia.

§ 10. 1. Pierwszą sesję Rady w danej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, zwany dalej „Przewodniczącym Rady Miasta” w terminie do dnia 31 października.

2. Pierwszą sesję Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi Przewodniczący Rady Miasta.

§ 11. 1. Na pierwszej sesji nowej kadencji Rada, w głosowaniu jawnym, wybiera Prezydium Rady, w skład którego wchodzą Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady oraz Sekretarz Rady.

2. Odwołania ze składu Prezydium Rady w trakcie kadencji Rada dokonuje w trybie określonym
w ust. 1.

3. Do zadań Sekretarza Rady należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem sesji, głosowaniem oraz sporządzanie protokołu z sesji.

§ 12. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady.

2. Do obowiązków Prezydium Rady należy:

1) wykonywanie uchwał Rady;

2) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

 

Rozdział 3
Zadania Rady i środki finansowe

 

§ 13. Do zadań Rady należy:

1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk;

2) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

§ 14. Rada przyjmuje ramowy plan pracy na okres kadencji oraz ustala terminarz spotkań.

§ 15. 1. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Rady pochodzą z kwot wyodrębnionych na ten cel w budżecie Miasta.

2. Dla realizacji celów statutowych Rada może również starać się pozyskiwać środki na te cele z innych źródeł.

 

Rozdział 4
Radni, ich prawa i obowiązki

 

§ 16. Radny Rady, zwany dalej „Radnym”, jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.

§ 17. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa ślubowanie o treści: „Ślubuję pracować dla dobra i pomyślności młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować interesy społeczności uczniowskiej, troszczyć się o jej sprawy oraz wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

2. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 18. Radny zobowiązany jest do:

1) informowania społeczności uczniowskiej o celach i zasadach działania Rady oraz aktualnie rozpatrywanych przez Radę sprawach;

2) udziału w sesjach Rady i pracy w jej organach.

§ 19. Radny informuje Radę o uwagach i postulatach przekazanych mu przez społeczność uczniowską, którą reprezentuje.

§ 20. Radny ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych przez Radę i jej organy;

2) wybierać i być wybieranym do organów Rady;

3) uczestniczyć w pracach zespołów problemowych;

4) zgłaszać zapytania i postulaty na forum Rady.

§ 21. Podczas wykonywania swoich obowiązków Radny jest zobowiązany do uzyskania zwolnienia z zajęć szkolnych.

§ 22. Mandat Radnego wygasa w wyniku zrzeczenia się mandatu lub odwołania przez podmiot, który reprezentuje.

 

Rozdział 5
Przygotowanie sesji

 

§ 23. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Zastępca. Projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji ustala Prezydium Rady.

§ 24. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta lub co najmniej ¼ ustalonego składu Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania sesji nadzwyczajnej na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 25. O terminie i miejscu sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, z zastrzeżeniem § 24. Do zawiadomienia należy załączyć projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

§ 26. Przewodniczący Rady powiadamia o sesji Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz w miarę potrzeb inne osoby, ustalając z Prezydium Rady listę zaproszonych gości.

 

Rozdział 6
Sesje Rady

 

§ 27. Sesje Rady są jawne. Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, terminie i porządku obrad sesji.

§ 28. Podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 29. Rada obraduje i podejmuje decyzje przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 30. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad słów „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola”.

§ 31. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad, na podstawie listy obecności, stwierdza jej prawomocność. W przypadku braku quorum przewodniczący obrad w porozumieniu z Prezydium Rady wyznacza nowy termin odbycia sesji, o czym niezwłocznie powiadamia Radnych w sposób określony w § 25.

§ 32. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Rady przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad i poddaje go pod dyskusję.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy Radny. Uzupełnienie bądź zmiana porządku obrad nastąpi po uprzednim przyjęciu wniosku przez Radę zwykłą większością głosów.

§ 33. W przypadku nieobecności Sekretarza Rady, Rada powołuje spośród Radnych sekretarza obrad czuwającego nad prawidłowym przebiegiem sesji, głosowaniem oraz sporządzającego protokół z sesji.

§ 34. 1. Porządek obrad sesji przewiduje zgłoszenie zapytań przez Radnych, a także złożenie informacji przez Prezydium Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

2. Zapytania Radnych winny zawierać:

1) krótkie przedstawienie stanu faktycznego;

2) w miarę potrzeb podstawę prawną;

3) konkretnie sformułowane postulaty lub zapytania.

3. Zapytania winny być składane na piśmie. W zależności od przedmiotu zapytania, odpowiedź winna być udzielona przez adresata podczas sesji lub w terminie 21 dni od dnia otrzymania zapytania.

§ 35. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz zachowaniem porządku.

2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności.

§ 36. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola”.

§ 37. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół.

2. Przebieg sesji rejestruje się przy użyciu urządzenia do zapisu dźwięku. Zapis przechowuje się co najmniej do upływu 6 miesięcy od zakończenia kadencji Rady.

3. Protokół stanowi dokument z przebiegu obrad, podejmowanych uchwał oraz rozstrzygnięć.

4. Protokół jest przyjmowany przez Radę na kolejnej sesji.

5. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości oraz podjęte uchwały.

 

Rozdział 7
Uchwały Rady

 

§ 38. Sprawy rozpatrywane podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwały.

§ 39. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są odnotowane w protokole z sesji.

§ 40. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić każdy Radny.

2. Inicjatywa uchwałodawcza Radnego oraz projekt uchwały winny być zgłoszone do Prezydium Rady na co najmniej 14 dni przed sesją Rady.

§ 41. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Prezydium Rady lub wyznaczona przez niego osoba, podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza zapewniając zaopiniowanie go przez właściwe zespoły problemowe.

§ 42. Projekt uchwały wywołujący skutki finansowe winien być zaopiniowany przez Skarbnika Miasta Zduńska Wola.

§ 43. Prezydium Rady przygotowując sesję wyznacza zespoły problemowe zobowiązane do przygotowania projektów uchwał, stosownie do przedmiotu sesji, rodzaju rozpatrywanych spraw oraz zakresu skonsultowania danego projektu.

§ 44. 1. Uchwały Rady powinny zawierać:

1) tytuł;

2) podstawę prawną lub faktyczną;

3) treść merytoryczną;

4) termin wejścia w życie;

5) powierzenie wykonania uchwały odpowiednim zespołom problemowym lub Prezydium Rady.

2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały i rok podjęcia uchwały.

§ 45. Po jednym egzemplarzu uchwały podjętej na sesji Przewodniczący Rady przesyła Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Prezydentowi Miasta, w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

§ 46. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

§ 47. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem z sesji.

 

Rozdział 8
Tryb głosowania

 

§ 48. 1. Radni podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. W przypadku równej liczby głosów projekt uchwały ponownie wraca pod obrady zespołów problemowych.

§ 49. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki.

§ 50. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Rozdział 9
Zespoły problemowe Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola

 

§ 51. Rada może powoływać ze swego grona stałe i doraźne zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwały Rady.

§ 52. Skład zespołu problemowego, zakres jego działania oraz termin realizacji zadań w przypadku doraźnych zespołów problemowych określa uchwała Rady.

§ 53. Przewodniczących zespołów problemowych oraz ich zastępców wybierają członkowie zespołu.

§ 54. Zespoły problemowe realizują zadania statutowe Rady i opracowują projekty uchwał związane ze swoją działalnością.

 

Rozdział 10
Przepisy końcowe

 

§ 55. Działalność Rady jest jawna.

§ 56. Obsługę prawną i organizacyjną Rady zapewnia Prezydent Miasta.

§ 57. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane w następnej kadencji.

§ 58. 1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.

2. Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.

Załączniki

  Statut MRM-tekst jednolity.pdf 52,54 KB (pdf) szczegóły pobierz