2014-09-22

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

I. Podstawa prawna:

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

Budynek nr 2, parter
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 266 lub 43 825-02-66
Fax: 43 825-02-02

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Sprawy merytorycznie załatwia: komórka organizacyjna, której zakresu zadań, w tym czynności służbowych realizowanych przez jej pracowników informacja dotyczy.

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej

IV. Opłata:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Czynnikami mającymi wpływ na wysokość opłaty są m.in.:

 • ilość dokumentów/plików do przekazania drogą faksową lub pocztową,
 • czas, w jakim ma być dostarczona informacja publiczna (np. przesyłka kurierska),
 • nietypowy format dokumentu,
 • wydruki/kserokopie wykonane w kolorze.

Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

V. Termin załatwienia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

VI. Dodatkowe informacje:

 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji mają być poniesione dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji – wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Interesantów ze wskazaniem:

 • sposobu udostępnienia informacji (dostęp do przeglądania informacji w Urzędzie Miasta, wydruk/kserokopia, płyta CD/DVD, inny nośnik),
 • sposobu przekazania informacji (odbiór osobisty przez wnioskodawcę, faks, e-mail, poczta tradycyjna).

VIII. Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej w przypadku, gdy mimo powiadomienia, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie, wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Załączniki

  wniosek o udostępn...ublicznej.pdf 161,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o udostępn...ublicznej.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz